'Tis the season...

<< Previous Photo 
'Tis the season...

'Tis the season...
Christmas at RHC (with extra large portions to celebrate).
<< Previous Photo